EKITANGALA (Luganda – Light)

EKITANGALA: Obulamu bw’enfuddu eyomumazzi buli mu nnyanja. Singa ebeera evudde mu kifo kyayo eky’obutonde mwebeera olw’ekitangala ekitali kya bulijjo, olwo okufa kuba kugituseeko. Yesu yagamba nti, “Nze kitangaala eky’ensi… ekitangaala ekileeta obulamu” Yokaana 8:12. Ssoma mu ngeri ey’ebuziba amasomo ana agetoolorera ku bulamu, enkolagana, ebyamagero, n’obubaka bwa Yesu okuva mu njiri zona ennya.

Study Guide: View to Download
Leader Guide: View to Download
Level: All, Beginner
Type of Study: Study Guide
Duration: 8 Week
Topics: Gospels, Jesus’ Messages, Life Lessons, Life of Jesus, New Testament